Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet, arbetsro och inflytande

I förskolan skapar vi trygghet, arbetsro och inflytande genom anpassade arbetssätt där barnen ges möjlighet att utforska världen i ett stödjande och utmanande sammanhang.

Foto: Mostphotos

Det leder till kunskaper och lärande som är själva grunden för att våra barn ska bli demokratiska individer som tror på sig själva och ser sina medmänniskors olikheter som tillgångar. Individer med hopp och tro om en framtid med möjligheter.

Samarbete och roller

En viktig del i barns lärande är att du som vårdnadshavare visar engagemang och delaktighet. Ett bra samarbete mellan förskola och hemmet är därför en förutsättning. Du som vårdnadshavare är ansvarig för ditt barns uppfostran och utveckling och i förskolan arbetar pedagogerna med normer och värden.

Tid och struktur

I förskolan ser vi till att skapa en bra dagsstruktur där tid, tempo och rytm samspelar. Varken för mycket eller för lite aktiviteter är bra.

Inflytande och delaktighet

På förskolan dokumenterar vi varje barns lärandeprocess i en så kallad pedagogisk dokumentation. Dokumentationen använder vi tillsammans med barnen. Den ger barnen självuppfattning och självskattning och visar att de är kompetenta, lärande och solidariska individer. Barnen får syn på sig själv både som individ och som en del i en grupp, och det i sig skapar positiva sammanhang.

Vårt projekterande arbetssätt utgår från barnens hypoteser och intressen, där pedagogen finns med som medforskare. Vi reflekterar tillsammans och väljer nya steg vidare i utforskandet.

När konflikter uppstår

I förskolorna använder vi en särskild metod för konflikthantering som bygger på att stärka det positiva samspelet mellan barn och pedagog. Metoden kallas ICDP (International Child Development Programme) och utgår från att det alltid finns bakomliggande orsak till ett barns beteende. Vi arbetar förebyggande och fokuserar på det positiva i stället för det negativa beteendet hos barnet.

Plan för diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola har en egen plan för diskriminering och kränkande behandling. Ingen form av diskriminering eller kränkning accepteras, varken mellan barnen eller mellan de vuxna och barnen i förskolan. Vi tar varje händelse på allvar och ser till att detta följs upp.

Säkra miljöer

På förskolorna genomför vi regelbundet barnskyddsronder för att säkerställa barnens fysiska miljö. Vi arbetar för en giftfriare förskola och följer vår kemikalieplan. Vi värnar barnens integritet och har exempelvis riktlinjer för vikarier och ensamarbete.

Åtgärder för att säkerställa trygghet

Vi har rätt att ta till olika åtgärder för att säkra barnens och personalens trygghet. Det kan till exempel handla om att be personer som uppträder olämpligt lämna förskolans område. Åtgärden ska stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter och arbetet dokumenteras.

Om vi blir oroliga för att ett barn far illa är vi skyldiga att göra en orosanmälan enligt socialtjänstlagen.

Uppföljning och utveckling

Barnens arbetsro, trygghet och inflytande följs kontinuerligt upp i varje arbetslag genom vårt systematiska kvalitetsarbete som bygger på den pedagogiska dokumentationen.

Utifrån den årliga skolenkäten gör vi uppföljningar för att utveckla verksamheten.

Om ditt barn skadas i en olycka

Kommunen har genom Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för person som är inskriven i verksamhet i kommunens regi eller där kommunen lämnar bidrag till verksamheten.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018